Điều khoản sử dụng

BullyingCanada, Inc. cung cấp BullyingCanada trang web tùy thuộc vào sự tuân thủ của bạn với các điều khoản và điều kiện bên dưới.

VUI LÒNG ĐỌC NÀY TRƯỚC KHI TRUY CẬP BULLYINGCANADA TRANG MẠNG. BẰNG CÁCH TRUY CẬP BULLYINGCANADA TRANG WEB, BẠN ĐỒNG Ý BỊ TRẢ LỜI BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BÊN DƯỚI. NẾU BẠN KHÔNG MUỐN BỊ TRẢ LẠI BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, BẠN KHÔNG THỂ TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG BULLYINGCANADA ĐỊA ĐIỂM.

Bằng cách truy cập BullyingCanada trang web mà bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện được liệt kê bên dưới:

  1. Quy tắc. Trong khi thăm BullyingCanada trang web, bạn không được: đăng, truyền tải hoặc phân phối thông tin cấu thành hoặc khuyến khích hành vi có thể cấu thành tội hình sự hoặc làm phát sinh trách nhiệm dân sự, hoặc sử dụng BullyingCanada trang web theo cách trái với pháp luật hoặc sẽ hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ người dùng nào khác sử dụng hoặc tận hưởng BullyingCanada Trang web hoặc Internet; đăng hoặc truyền tải bất kỳ thông tin hoặc phần mềm nào có chứa vi rút, hủy mã, trojan, sâu hoặc các thành phần có hại hoặc gây rối khác; tải lên, đăng, xuất bản, truyền, tái sản xuất hoặc phân phối theo bất kỳ cách nào, thông tin, phần mềm hoặc tài liệu khác có được thông qua BullyingCanada trang web được bảo vệ bởi bản quyền, hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác, hoặc các tác phẩm phái sinh liên quan đến trang web đó, mà không được phép của chủ sở hữu bản quyền hoặc chủ sở hữu quyền. Trừ khi được nhà cung cấp tài liệu đó cho phép rõ ràng, tài liệu thu được từ hoặc thông qua BullyingCanada trang web không được sao chép, lưu trữ trong một hệ thống truy xuất điện tử, hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện vật lý, điện tử hoặc cách nào khác. BullyingCanada không có trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thông tin hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua BullyingCanada trang web hoặc Internet, ngoại trừ được nêu trong các điều khoản và điều kiện. Trong việc cung cấp thông tin và dịch vụ, BullyingCanada không bảo đảm về nội dung và ứng dụng của người dùng, hoặc về khả năng truy cập và bảo mật của các dịch vụ của nó. Người dùng có trách nhiệm đảm bảo rằng bất kỳ thông tin nào họ sử dụng là phù hợp với mục đích của họ. Thông tin này không có nghĩa là thay thế cho lời khuyên chuyên nghiệp đủ điều kiện. Người dùng nên tiếp tục tìm kiếm thông tin từ một chuyên gia có trình độ chuyên môn cụ thể cho tình huống. Tuyên bố từ chối trách nhiệm này được thực hiện thay mặt cho BullyingCanada, (các) quản trị viên và bất kỳ nhà tài trợ, công ty, cá nhân, cơ quan chính phủ và tổ chức nào cung cấp thông tin về BullyingCanada trang web.
  2. Giám sát. BullyingCanada không có nghĩa vụ giám sát BullyingCanada Địa điểm. Tuy nhiên, bạn đồng ý rằng BullyingCanada có quyền giám sát BullyingCanada Trang web điện tử theo thời gian và để tiết lộ bất kỳ thông tin nào cần thiết để đáp ứng bất kỳ luật, quy định hoặc yêu cầu khác của chính phủ, để vận hành BullyingCanada Trang web đúng cách, hoặc để bảo vệ chính nó hoặc người dùng của nó. BullyingCanada sẽ không cố ý theo dõi hoặc tiết lộ bất kỳ thư điện tử riêng tư nào trừ khi pháp luật yêu cầu. BullyingCanada có quyền từ chối đăng hoặc xóa bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào, toàn bộ hoặc một phần, theo quyết định riêng của mình, là không thể chấp nhận được, không mong muốn hoặc vi phạm Thỏa thuận này.
  3. Sự riêng tư. Xem Chính sách quyền riêng tư.
  4. Quyên góp qua Internet. Khi quyên góp thông qua BullyingCanada trang web, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin nhất định, bao gồm thẻ tín dụng hoặc các cơ chế thanh toán khác. Bạn đồng ý rằng tất cả thông tin bạn cung cấp thông qua BullyingCanada trang web sẽ chính xác và đầy đủ. Bạn đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí do bạn hoặc những người sử dụng thẻ tín dụng khác của bạn hoặc các cơ chế thanh toán khác phát sinh khi các khoản phí đó phát sinh.
  5. Trách nhiệm hữu hạn. Không BullyingCanada cũng không BullyingCanada chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác hoặc tính hợp lệ của bất kỳ tuyên bố hoặc tuyên bố nào có trong các tài liệu và hình ảnh liên quan trên BullyingCanada Địa điểm. Hơn nữa, BullyingCanada không đưa ra tuyên bố về tính phù hợp của bất kỳ thông tin nào có trong tài liệu và các hình ảnh liên quan trên BullyingCanada trang web cho bất kỳ mục đích nào. Tất cả các tài liệu và đồ họa liên quan như vậy được cung cấp mà không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào. Trong mọi trường hợp sẽ không BullyingCanada chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm cả thiệt hại đặc biệt, gián tiếp hoặc do hậu quả, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc thực hiện thông tin có sẵn từ dịch vụ.
  6. Truy đòi. Nếu bạn không hài lòng với BullyingCanada trang web hoặc với bất kỳ điều khoản, điều kiện, quy tắc, chính sách, hướng dẫn hoặc thực hành nào của BullyingCanada trong việc vận hành BullyingCanada trang web, biện pháp khắc phục duy nhất và độc quyền của bạn là ngừng sử dụng BullyingCanada trang web.
  7. Bồi thường. Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ BullyingCanada, vô hại khỏi bất kỳ và tất cả các trách nhiệm pháp lý, chi phí và chi phí, bao gồm phí luật sư hợp lý, liên quan đến bất kỳ hành vi vi phạm Thỏa thuận này của bạn hoặc liên quan đến việc sử dụng BullyingCanada trang web hoặc Internet hoặc việc bố trí hoặc truyền tải bất kỳ thông điệp, thông tin, phần mềm hoặc các tài liệu khác trên BullyingCanada trang web hoặc trên Internet của bạn.
  8. Thương hiệu. BullyingCanadavà các tên, biểu trưng và biểu tượng khác để nhận dạng BullyingCanada, các sản phẩm và dịch vụ được tham chiếu ở đây là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các công ty tương ứng. Tất cả các sản phẩm và / hoặc thương hiệu hoặc tên công ty khác được đề cập ở đây là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng.
  9. Lãnh thổ. Các BullyingCanada trang web chỉ được cung cấp ở Canada.
  10. Điều khoản khác. Thỏa thuận này, bao gồm bất kỳ và tất cả các tài liệu được tham chiếu ở đây tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa BullyingCanada và bạn liên quan đến chủ đề của bản này. BullyingCanadaViệc không yêu cầu hoặc bắt buộc thực hiện nghiêm ngặt bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không được coi là sự từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc quyền nào. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này bị tòa án có thẩm quyền xác định là vô hiệu, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì quyết định đó sẽ không ảnh hưởng đến các điều khoản còn lại trong Thỏa thuận này. Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật của tỉnh Ontario và luật liên bang của Canada áp dụng tại đó. Các bên yêu cầu rằng thỏa thuận này và tất cả các tài liệu liên quan phải được soạn thảo bằng tiếng Anh. (Les party ont demandé que cette Convention ainsi que tous les Documents que s'yreekachent soient rédigés en anglais).

VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY CHỨNG NHẬN SỰ ĐỒNG Ý CỦA BẠN VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG.

en English
X
Bỏ để qua phần nội dung