Kushtet e Përdorimit

BullyingCanada, Inc ofron BullyingCanada uebsajti i nënshtrohet pajtueshmërisë tuaj me termat dhe kushtet e mëposhtme.

JU LUTEM LEXOJENI KËTË PARA TË QASNI BULLYINGCANADA FAQJA E FAQEVE. DUKE QASUR NË BULLYINGCANADA FAQJA, JU PRANONI TË DETYRONI KUSHTET DHE KUSHTET E MËPOSHTME. NËSE NUK DËSHIRONI TË DETYRONI NGA KËTO KUSHTE DHE KUSHTE, NUK MUND TË QASNI OSE TË PËRDORNI BULLYINGCANADA FAQJA.

Duke hyrë në BullyingCanada faqe ju pranoni të jeni të detyruar nga termat dhe kushtet e renditura më poshtë:

  1. Rregullat. Gjatë vizitës në BullyingCanada ju nuk mund të: postoni, transmetoni ose shpërndani ndryshe informacion që përbën ose inkurajon sjellje që do të përbënte një vepër penale ose do të shkaktonte përgjegjësi civile, ose të përdorni ndryshe BullyingCanada faqe në një mënyrë që është në kundërshtim me ligjin ose do të shërbente për të kufizuar ose penguar çdo përdorues tjetër nga përdorimi ose shijimi i BullyingCanada Faqja ose interneti; postoni ose transmetoni çdo informacion ose softuer që përmban një virus, cancelbot, kalë trojan, krimb ose përbërës të tjerë të dëmshëm ose përçarës; ngarkoni, postoni, publikoni, transmetoni, riprodhoni ose shpërndani në çfarëdo mënyre, informacion, softuer ose material tjetër të marrë nëpërmjet BullyingCanada faqe e cila mbrohet nga e drejta e autorit, ose e drejta të tjera të pronësisë intelektuale, ose vepra të prejardhura në lidhje me to, pa marrë lejen e pronarit të së drejtës së autorit ose mbajtësit të së drejtës. Përveç nëse lejohet shprehimisht nga ofruesi i këtij materiali, materiali i marrë nga ose nëpërmjet BullyingCanada faqja e internetit nuk mund të riprodhohet, ruhet në një sistem rikthimi elektronik, ose të transmetohet në çfarëdo forme ose me çfarëdo mjeti fizik, elektronik ose ndryshe. BullyingCanada nuk ka asnjë përgjegjësi për ndonjë informacion ose shërbim të ofruar në ose nëpërmjet BullyingCanada faqes ose internetit, përveç siç përcaktohet në termat dhe kushtet. Në ofrimin e informacionit dhe shërbimeve, BullyingCanada nuk jep asnjë garanci në lidhje me përmbajtjen dhe aplikimin e saj nga përdoruesit, ose në lidhje me aksesin dhe sigurinë e shërbimeve të saj. Përdoruesit janë përgjegjës për të siguruar që çdo informacion që ata përdorin është i përshtatshëm për qëllimet e tyre. Ky informacion nuk është menduar si zëvendësim për këshilla të kualifikuara profesionale. Përdoruesit duhet të vazhdojnë të kërkojnë informacion nga një profesionist i kualifikuar specifik për situatën. Ky mohim është bërë në emër të BullyingCanada, administratori(ët) e tij dhe çdo sponsor, korporatë, individë, agjenci qeveritare dhe organizata që paraqesin informacion mbi BullyingCanada site.
  2. Monitorimi. BullyingCanada nuk ka asnjë detyrim për të monitoruar BullyingCanada Faqe. Megjithatë, ju jeni dakord me këtë BullyingCanada ka të drejtë të monitorojë BullyingCanada Faqet elektronike herë pas here dhe për të zbuluar çdo informacion sipas nevojës për të përmbushur çdo ligj, rregullore ose kërkesë tjetër qeveritare, për të funksionuar BullyingCanada Site si duhet, ose për të mbrojtur veten ose përdoruesit e saj. BullyingCanada nuk do të monitorojë ose zbulojë qëllimisht asnjë mesazh privat të postës elektronike përveç nëse kërkohet me ligj. BullyingCanada rezervon të drejtën të refuzojë të postojë ose të heqë çdo informacion ose material, tërësisht ose pjesërisht, që, sipas gjykimit të tij, janë të papranueshme, të padëshirueshme ose në kundërshtim me këtë Marrëveshje.
  3. Privatësia. Shikoni Politikën e Privatësisë.
  4. Dhurimi nëpërmjet internetit. Kur bëni donacione përmes BullyingCanada faqe, mund t'ju kërkohet të jepni informacione të caktuara, duke përfshirë kartën e kreditit ose mekanizma të tjerë pagesash. Ju pranoni që të gjitha informacionet që jepni përmes BullyingCanada faqja do të jetë e saktë dhe e plotë. Ju pranoni të paguani të gjitha tarifat e bëra nga ju ose përdoruesit e tjerë të kartës suaj të kreditit ose mekanizmave të tjerë të pagesës kur krijohen tarifa të tilla.
  5. Kufizimi i përgjegjësisë. As BullyingCanada as BullyingCanada të marrë çdo përgjegjësi për saktësinë ose vlefshmërinë e çdo pretendimi ose deklarate të përmbajtur në dokumentet dhe grafikët përkatës në BullyingCanada faqe. Me tutje, BullyingCanada nuk bën përfaqësime në lidhje me përshtatshmërinë e ndonjë prej informacioneve që përmbahen në dokumente dhe grafikët përkatës në BullyingCanada faqe për çdo qëllim. Të gjitha këto dokumente dhe grafika përkatëse ofrohen pa asnjë lloj garancie. Në asnjë rast nuk duhet BullyingCanada të jetë përgjegjës për çdo dëmtim, duke përfshirë dëme të veçanta, indirekte ose pasuese, që rrjedhin nga ose në lidhje me përdorimin ose performancën e informacionit të disponueshëm nga shërbimi.
  6. Rekursi. Nëse jeni të pakënaqur me BullyingCanada faqe ose me ndonjë term, kusht, rregull, politika, udhëzime ose praktika të BullyingCanada në funksionimin e BullyingCanada siti, mjeti juaj i vetëm dhe ekskluziv është të ndërprisni përdorimin e BullyingCanada site.
  7. Dëmshpërblimi. Ju pranoni të mbroni, zhdëmtoni dhe mbani BullyingCanada, i padëmshëm nga çdo dhe të gjitha detyrimet, kostot dhe shpenzimet, duke përfshirë tarifat e arsyeshme të avokatëve, në lidhje me çdo shkelje të kësaj Marrëveshjeje nga ju, ose në lidhje me përdorimin e BullyingCanada siti ose interneti ose vendosja ose transmetimi i ndonjë mesazhi, informacioni, softueri ose materialesh të tjera në BullyingCanada faqe ose në internet nga ju.
  8. Markat tregtare. BullyingCanada, dhe emra të tjerë, logot dhe ikonat identifikuese BullyingCanada, produktet dhe shërbimet e referuara këtu janë marka tregtare ose marka të regjistruara të kompanive përkatëse. Të gjithë emrat e tjerë të produkteve dhe/ose markave ose kompanive të përmendura këtu janë marka tregtare të pronarëve të tyre përkatës.
  9. Territori. Të BullyingCanada faqja ofrohet vetëm në Kanada.
  10. Të ndryshme. Kjo Marrëveshje, duke përfshirë çdo dhe të gjitha dokumentet e referuara këtu, përbëjnë të gjithë marrëveshjen ndërmjet BullyingCanada dhe ju në lidhje me temën e këtij ligji. BullyingCanadaDështimi për të insistuar ose për të zbatuar zbatimin e rreptë të ndonjë dispozite të kësaj Marrëveshjeje nuk do të interpretohet si heqje dorë nga ndonjë dispozitë ose e drejtë. Nëse ndonjë nga dispozitat e përfshira në këtë Marrëveshje përcaktohet si e pavlefshme, e pavlefshme ose ndryshe e pazbatueshme nga një gjykatë e juridiksionit kompetent, një vendim i tillë nuk do të ndikojë në dispozitat e mbetura të përfshira këtu. Kjo Marrëveshje do të drejtohet dhe interpretohet në përputhje me ligjet e provincës së Ontarios dhe ligjet federale të Kanadasë të zbatueshme në të. Palët kanë kërkuar që kjo marrëveshje dhe të gjitha dokumentet në lidhje me të të hartohen në gjuhën angleze. (Les Parties ont demandé que cette convention ainsi que tous les documents que s'y rattachent soient rédigés en anglais).

PËRDORIMI I KËSAJ Sajti SHËNJOHET PASQYRA TUAJ ME KUSHTET E PËRDORIMIT.

en English
X
Kalo tek përmbajtja