Warunki korzystania

BullyingCanada, Inc. zapewnia BullyingCanada pod warunkiem przestrzegania przez Ciebie poniższych warunków.

PROSZĘ PRZECZYTAĆ TO PRZED UZYSKANIEM DOSTĘPU DO BULLYINGCANADA STRONIE INTERNETOWEJ. UZYSKAJĄC DOSTĘP DO BULLYINGCANADA WITRYNIE, ZGADZASZ SIĘ PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH WARUNKÓW. JEŚLI NIE CHCESZ PRZESTRZEGAĆ NINIEJSZYCH WARUNKÓW, NIE MOŻESZ UZYSKAĆ ​​DOSTĘPU ANI UŻYWAĆ BULLYINGCANADA STRONA.

Uzyskując dostęp do BullyingCanada w witrynie zgadzasz się przestrzegać poniższych warunków:

  1. Zasady. Podczas wizyty w BullyingCanada nie wolno Ci: zamieszczać, przekazywać ani w inny sposób rozpowszechniać informacji stanowiących lub zachęcających do postępowania, które stanowiłoby przestępstwo lub pociągałoby za sobą odpowiedzialność cywilną, ani w inny sposób wykorzystywać BullyingCanada w sposób sprzeczny z prawem lub może ograniczać lub uniemożliwiać innym użytkownikom korzystanie lub korzystanie z tej strony BullyingCanada Witryna lub Internet; publikować lub przesyłać jakichkolwiek informacji lub oprogramowania, które zawierają wirusa, cancelbot, konia trojańskiego, robaka lub inny szkodliwy lub destrukcyjny element; przesyłać, publikować, publikować, przesyłać, reprodukować lub rozpowszechniać w jakikolwiek sposób informacji, oprogramowania lub innych materiałów uzyskanych za pośrednictwem BullyingCanada witryna, która jest chroniona prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej, lub dziełami pochodnymi w odniesieniu do nich, bez uzyskania zgody właściciela praw autorskich lub posiadacza praw. O ile nie jest to wyraźnie dozwolone przez dostawcę takiego materiału, materiał uzyskany od lub za pośrednictwem BullyingCanada Witryna nie może być powielana, przechowywana w elektronicznym systemie wyszukiwania ani przekazywana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób fizyczny, elektroniczny lub inny. BullyingCanada nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje lub usługi świadczone na lub za pośrednictwem BullyingCanada witryny lub Internetu, z wyjątkiem przypadków określonych w regulaminie. w dostarczaniu informacji i usług, BullyingCanada nie udziela żadnych gwarancji dotyczących treści i ich stosowania przez użytkowników, ani dostępności i bezpieczeństwa swoich usług. Użytkownicy są odpowiedzialni za zapewnienie, że wszelkie wykorzystywane przez nich informacje są odpowiednie do ich celów. Informacje te nie mają na celu zastąpienia wykwalifikowanej profesjonalnej porady. Użytkownicy powinni nadal szukać informacji od wykwalifikowanego specjalisty, dostosowanego do danej sytuacji. Niniejsze zastrzeżenie zostało sporządzone w imieniu BullyingCanada, jego administratorów oraz wszelkich sponsorów, korporacje, osoby fizyczne, agencje rządowe i organizacje, które przedstawiają informacje na temat BullyingCanada strona.
  2. Monitorowanie BullyingCanada nie ma obowiązku monitorowania BullyingCanada Strona. Jednak zgadzasz się, że BullyingCanada ma prawo do monitorowania BullyingCanada Witryna elektroniczna od czasu do czasu i ujawnianie wszelkich informacji niezbędnych do spełnienia wszelkich przepisów prawa, regulacji lub innych żądań rządowych, w celu obsługi BullyingCanada Witryna prawidłowo lub w celu ochrony siebie lub jej użytkowników. BullyingCanada nie będzie celowo monitorować ani ujawniać żadnych prywatnych wiadomości e-mail, chyba że wymaga tego prawo. BullyingCanada zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania lub usunięcia wszelkich informacji lub materiałów, w całości lub w części, które według własnego uznania są niedopuszczalne, niepożądane lub naruszają niniejszą Umowę.
  3. Prywatność. Zobacz Politykę prywatności.
  4. Darowizna przez Internet. Przekazując darowizny za pośrednictwem BullyingCanada stronie, możesz zostać poproszony o podanie pewnych informacji, w tym karty kredytowej lub innych mechanizmów płatności. Zgadzasz się, że wszystkie informacje, które podajesz za pośrednictwem BullyingCanada strona będzie dokładna i kompletna. Zgadzasz się zapłacić wszystkie opłaty poniesione przez Ciebie lub innych użytkowników Twojej karty kredytowej lub innych mechanizmów płatności, gdy takie opłaty zostaną poniesione.
  5. Ograniczenie odpowiedzialności. Żaden BullyingCanada ani BullyingCanada ponosić wszelką odpowiedzialność za dokładność lub ważność jakichkolwiek roszczeń lub oświadczeń zawartych w dokumentach i związanych z nimi grafikach BullyingCanada Strona. Dalej, BullyingCanada nie składa żadnych oświadczeń dotyczących przydatności jakichkolwiek informacji zawartych w dokumentach i związanych z nimi grafikach na BullyingCanada w dowolnym celu. Wszystkie takie dokumenty i związane z nimi grafiki są dostarczane bez jakiejkolwiek gwarancji. W żadnym wypadku BullyingCanada ponosić odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, w tym szkody szczególne, pośrednie lub wtórne, wynikające z lub w związku z wykorzystaniem lub wykonaniem informacji dostępnych w ramach usługi.
  6. Uciekanie się. Jeśli jesteś niezadowolony z BullyingCanada witryny lub jakichkolwiek warunków, zasad, zasad, wytycznych lub praktyk BullyingCanada w obsłudze BullyingCanada jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania z BullyingCanada strona.
  7. Odszkodowanie. Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i utrzymywać BullyingCanada, nieszkodliwe od wszelkich zobowiązań, kosztów i wydatków, w tym uzasadnionych honorariów prawników, związanych z jakimkolwiek naruszeniem niniejszej Umowy przez użytkownika lub w związku z korzystaniem z BullyingCanada w witrynie lub w Internecie lub umieszczanie lub przesyłanie jakichkolwiek wiadomości, informacji, oprogramowania lub innych materiałów w witrynie BullyingCanada przez Ciebie w witrynie lub w Internecie.
  8. Znaki towarowe. BullyingCanadaoraz inne nazwy, logo i ikony identyfikujące BullyingCanada, produkty i usługi wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm. Wszystkie inne nazwy produktów i/lub marek lub firm wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.
  9. Terytorium. ten BullyingCanada witryna jest oferowana tylko w Kanadzie.
  10. Różnorodny. Niniejsza Umowa, w tym wszelkie dokumenty, do których się ona odwołuje, stanowią całość umowy między BullyingCanada a ty odnoszący się do przedmiotu niniejszej umowy. BullyingCanadaBrak nalegania na lub egzekwowania ścisłego wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowany jako zrzeczenie się jakichkolwiek postanowień lub praw. Jeżeli którekolwiek z postanowień zawartych w niniejszej Umowie zostanie uznane za nieważne, nieważne lub w inny sposób niewykonalne przez sąd właściwej jurysdykcji, takie ustalenie nie będzie miało wpływu na pozostałe postanowienia zawarte w niniejszej Umowie. Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem prowincji Ontario i obowiązującym tam prawem federalnym Kanady. Strony wymagały, aby niniejsza umowa i wszystkie dokumenty z nią związane były sporządzone w języku angielskim. (Les party ont demandé que cette Convention ainsi que tous les documents que s'y rattachent soient rédigés en anglais).

KORZYSTANIE Z TEJ STRONY OZNACZA ZGODĘ NA WARUNKI KORZYSTANIA.

en English
X
Przejdź do treści