Gebruiksvoorwaarden

BullyingCanada, Inc. biedt de BullyingCanada website onder voorbehoud van uw naleving van de onderstaande algemene voorwaarden.

LEES DIT VOORDAT U TOEGANG TOT DE BULLYINGCANADA WEBSITE. DOOR TOEGANG TOT DE BULLYINGCANADA SITE, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U GEBONDEN BENT DOOR DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN. ALS U NIET AAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN GEBONDEN WILT ZIJN, MAG U GEEN TOEGANG TOT OF GEBRUIK MAKEN BULLYINGCANADA SITE.

Door toegang te krijgen tot de BullyingCanada site gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de onderstaande voorwaarden:

  1. Reglement. Tijdens een bezoek aan de BullyingCanada site, mag u niet: informatie plaatsen, verzenden of anderszins verspreiden die gedrag vormt of aanmoedigt dat een strafbaar feit zou vormen of aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, of anderszins de BullyingCanada site op een manier die in strijd is met de wet of zou dienen om een ​​andere gebruiker te beperken of te verbieden om de BullyingCanada Site of internet; het plaatsen of verzenden van informatie of software die een virus, cancelbot, trojaans paard, worm of ander schadelijk of storend onderdeel bevat; uploaden, posten, publiceren, verzenden, reproduceren of distribueren op enigerlei wijze informatie, software of ander materiaal verkregen via de BullyingCanada site die wordt beschermd door auteursrecht, of ander intellectueel eigendomsrecht, of afgeleide werken daarvan, zonder toestemming van de auteursrechthebbende of rechthebbende. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​door de aanbieder van dergelijk materiaal, is het materiaal dat is verkregen van of via de BullyingCanada website mag niet worden gereproduceerd, opgeslagen in een elektronisch zoeksysteem of worden verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, fysiek, elektronisch of anderszins. BullyingCanada is niet aansprakelijk voor informatie of diensten die op of via de BullyingCanada website of internet, behalve zoals uiteengezet in de algemene voorwaarden. Bij het verstrekken van informatie en diensten, BullyingCanada geeft geen garanties met betrekking tot de inhoud en de toepassing ervan door gebruikers, of met betrekking tot de toegankelijkheid en veiligheid van haar diensten. Het is de verantwoordelijkheid van gebruikers om ervoor te zorgen dat alle informatie die ze gebruiken geschikt is voor hun doeleinden. Deze informatie is niet bedoeld als vervanging voor gekwalificeerd professioneel advies. Gebruikers moeten informatie blijven zoeken bij een gekwalificeerde professional die specifiek is voor de situatie. Deze disclaimer is opgesteld namens: BullyingCanada, de beheerder(s) en eventuele sponsors, bedrijven, individuen, overheidsinstanties en organisaties die informatie over de BullyingCanada site.
  2. Toezicht houden. BullyingCanada heeft geen verplichting om toezicht te houden op de BullyingCanada Website. U bent het er echter mee eens dat BullyingCanada heeft het recht om toezicht te houden op de BullyingCanada site van tijd tot tijd elektronisch te verstrekken en om alle informatie vrij te geven die nodig is om te voldoen aan wet-, regelgeving of ander overheidsverzoek, om de BullyingCanada Site goed te plaatsen, of om zichzelf of zijn gebruikers te beschermen. BullyingCanada zal niet opzettelijk een privé e-mailbericht controleren of openbaar maken, tenzij wettelijk vereist. BullyingCanada behoudt zich het recht voor om het plaatsen of verwijderen van informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk, die, naar eigen goeddunken, onaanvaardbaar, ongewenst of in strijd met deze Overeenkomst zijn, te weigeren.
  3. Privacybeleid. Zie Privacybeleid.
  4. Doneren via internet. Bij het doen van donaties via de BullyingCanada site, kan u worden gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken, waaronder creditcard- of andere betalingsmechanismen. U gaat ermee akkoord dat alle informatie die u verstrekt via de BullyingCanada site nauwkeurig en volledig zal zijn. U stemt ermee in alle kosten te betalen die door u of andere gebruikers van uw creditcard of andere betalingsmechanismen zijn gemaakt wanneer dergelijke kosten worden gemaakt.
  5. Beperking van de aansprakelijkheid. Geen van beide BullyingCanada noch BullyingCanada enige verantwoordelijkheid nemen voor de nauwkeurigheid of geldigheid van claims of verklaringen in de documenten en gerelateerde afbeeldingen op de BullyingCanada plaats. Verder, BullyingCanada doet geen uitspraken over de geschiktheid van de informatie in de documenten en gerelateerde afbeeldingen op de BullyingCanada website voor welk doel dan ook. Al dergelijke documenten en gerelateerde afbeeldingen worden geleverd zonder enige vorm van garantie. In geen geval zal BullyingCanada aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, inclusief speciale, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of de uitvoering van informatie die beschikbaar is via de service.
  6. beroep doen. Als u niet tevreden bent met de BullyingCanada site of met enige voorwaarden, regels, beleid, richtlijnen of praktijken van BullyingCanada bij het bedienen van de BullyingCanada site, is uw enige en exclusieve remedie om te stoppen met het gebruik van de BullyingCanada site.
  7. Vergoeding. U stemt ermee in om te verdedigen, schadeloos te stellen en vast te houden BullyingCanada, vrijwaren van alle aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief redelijke advocatenhonoraria, die verband houden met enige schending van deze Overeenkomst door u, of in verband met het gebruik van de BullyingCanada site of het internet of de plaatsing of verzending van berichten, informatie, software of ander materiaal op de BullyingCanada site of op internet door u.
  8. Handelsmerken. BullyingCanada, en andere namen, logo's en iconen die identificeren BullyingCanada, producten en diensten waarnaar hierin wordt verwezen, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve bedrijven. Alle andere product- en/of merk- of bedrijfsnamen die hierin worden genoemd, zijn de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.
  9. Grondgebied. De BullyingCanada site wordt alleen aangeboden in Canada.
  10. Diversen. Deze Overeenkomst, inclusief alle documenten waarnaar hierin wordt verwezen, vormt de volledige overeenkomst tussen: BullyingCanada en u met betrekking tot het onderwerp hiervan. BullyingCanadahet niet aandringen op of het afdwingen van strikte uitvoering van enige bepaling van deze Overeenkomst zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enige bepaling of recht. Als een van de bepalingen in deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank nietig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar wordt verklaard, heeft een dergelijke bepaling geen invloed op de overige bepalingen in deze Overeenkomst. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de provincie Ontario en de federale wetten van Canada die daarop van toepassing zijn. Partijen hebben geëist dat deze overeenkomst en alle daarop betrekking hebbende documenten in het Engels worden opgesteld. (Les parties on demandé que cette convention ainsi que tous les documents que s'y rattachent soient rédigés en anglais).

HET GEBRUIK VAN DEZE SITE BETEKENT UW AKKOORD MET DE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

en English
X
Meteen naar de inhoud