Syarat-syarat Penggunaan

BullyingCanada, Inc. menyediakan BullyingCanada laman web tertakluk pada pematuhan anda dengan terma dan syarat di bawah.

SILA BACA INI SEBELUM MENGAKSES BULLYINGCANADA LAMAN WEB. DENGAN MENGAKSES BULLYINGCANADA LAMAN, ANDA BERSETUJU UNTUK TERIKAT DENGAN TERMA DAN SYARAT DI BAWAH. JIKA ANDA TIDAK INGIN TERIKAT DENGAN TERMA DAN SYARAT INI, ANDA TIDAK BOLEH MENGAKSES ATAU MENGGUNAKAN BULLYINGCANADA TAPAK.

Dengan mengakses BullyingCanada tapak anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat yang disenaraikan di bawah:

  1. Peraturan. Semasa melawat BullyingCanada tapak, anda tidak boleh: menyiarkan, menghantar atau sebaliknya mengedarkan maklumat yang membentuk atau kelakuan menggalakkan yang akan menjadi kesalahan jenayah atau menimbulkan liabiliti sivil, atau sebaliknya menggunakan BullyingCanada laman web dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau akan berfungsi untuk menyekat atau menghalang mana-mana pengguna lain daripada menggunakan atau menikmati BullyingCanada Tapak atau Internet; menyiarkan atau menghantar sebarang maklumat atau perisian yang mengandungi virus, cancelbot, kuda trojan, cacing atau komponen berbahaya atau mengganggu yang lain; memuat naik, menyiarkan, menerbitkan, menghantar, mengeluarkan semula, atau mengedarkan dalam apa jua cara, maklumat, perisian atau bahan lain yang diperoleh melalui BullyingCanada tapak yang dilindungi oleh hak cipta, atau hak harta intelek lain, atau karya terbitan berkenaan dengannya, tanpa mendapat kebenaran pemilik hak cipta atau pemegang hak. Melainkan dibenarkan secara nyata oleh pembekal bahan tersebut, bahan yang diperoleh daripada atau melalui BullyingCanada laman web tidak boleh diterbitkan semula, disimpan dalam sistem perolehan semula elektronik, atau dihantar dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang cara fizikal, elektronik atau sebaliknya. BullyingCanada tidak mempunyai liabiliti untuk sebarang maklumat atau perkhidmatan yang disediakan pada atau melalui BullyingCanada tapak atau Internet, kecuali seperti yang dinyatakan dalam terma dan syarat. Dalam menyediakan maklumat dan perkhidmatan, BullyingCanada tidak membuat jaminan mengenai kandungan dan aplikasinya oleh pengguna, atau mengenai kebolehcapaian dan keselamatan perkhidmatannya. Pengguna bertanggungjawab untuk memastikan bahawa sebarang maklumat yang mereka gunakan adalah sesuai dengan tujuan mereka. Maklumat ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti nasihat profesional yang berkelayakan. Pengguna harus terus mencari maklumat daripada profesional yang berkelayakan khusus untuk situasi tersebut. Penafian ini dibuat bagi pihak BullyingCanada, pentadbirnya dan mana-mana penaja, syarikat, individu, agensi kerajaan dan organisasi yang menyampaikan maklumat mengenai BullyingCanada tapak.
  2. Pemantauan. BullyingCanada tidak mempunyai kewajipan untuk memantau BullyingCanada Tapak. Walau bagaimanapun, anda bersetuju bahawa BullyingCanada mempunyai hak untuk memantau BullyingCanada Tapak secara elektronik dari semasa ke semasa dan untuk mendedahkan sebarang maklumat yang diperlukan untuk memenuhi mana-mana undang-undang, peraturan atau permintaan kerajaan yang lain, untuk mengendalikan BullyingCanada Tapak dengan betul, atau untuk melindungi dirinya sendiri atau penggunanya. BullyingCanada tidak akan sengaja memantau atau mendedahkan sebarang mesej mel elektronik peribadi melainkan dikehendaki oleh undang-undang. BullyingCanada berhak untuk menolak untuk menyiarkan atau mengalih keluar sebarang maklumat atau bahan, secara keseluruhan atau sebahagian, yang, mengikut budi bicara mutlaknya, tidak boleh diterima, tidak diingini, atau melanggar Perjanjian ini.
  3. Privasi. Lihat Dasar Privasi.
  4. Menderma melalui Internet. Apabila membuat sumbangan melalui BullyingCanada tapak, anda mungkin diminta untuk membekalkan maklumat tertentu, termasuk kad kredit atau mekanisme pembayaran lain. Anda bersetuju bahawa semua maklumat yang anda berikan melalui BullyingCanada tapak akan tepat dan lengkap. Anda bersetuju untuk membayar semua caj yang ditanggung oleh anda atau pengguna lain kad kredit anda atau mekanisme pembayaran lain apabila caj tersebut ditanggung.
  5. Had Liabiliti. tidak juga BullyingCanada tidak BullyingCanada mengambil sebarang tanggungjawab untuk ketepatan atau kesahihan sebarang tuntutan atau kenyataan yang terkandung dalam dokumen dan grafik berkaitan pada BullyingCanada tapak. Selanjutnya, BullyingCanada tidak membuat pernyataan tentang kesesuaian mana-mana maklumat yang terkandung dalam dokumen dan grafik berkaitan pada BullyingCanada tapak untuk sebarang tujuan. Semua dokumen dan grafik yang berkaitan disediakan tanpa sebarang jenis waranti. Dalam apa jua keadaan tidak boleh BullyingCanada bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan, termasuk kerosakan khas, tidak langsung atau berbangkit, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan atau prestasi maklumat yang tersedia daripada perkhidmatan.
  6. Recourse. Jika anda tidak berpuas hati dengan BullyingCanada tapak atau dengan mana-mana terma, syarat, peraturan, dasar, garis panduan atau amalan BullyingCanada dalam mengendalikan BullyingCanada tapak, ubat tunggal dan eksklusif anda ialah berhenti menggunakan BullyingCanada tapak.
  7. Pampasan. Anda bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan menahan BullyingCanada, tidak berbahaya daripada mana-mana dan semua liabiliti, kos dan perbelanjaan, termasuk yuran peguam yang berpatutan, yang berkaitan dengan sebarang pelanggaran Perjanjian ini oleh anda, atau berkaitan dengan penggunaan BullyingCanada tapak atau Internet atau penempatan atau penghantaran sebarang mesej, maklumat, perisian atau bahan lain pada BullyingCanada tapak atau di Internet oleh anda.
  8. Tanda dagang. BullyingCanada, dan nama lain, logo dan ikon yang mengenal pasti BullyingCanada, produk dan perkhidmatan yang dirujuk di sini adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar syarikat masing-masing. Semua produk dan/atau jenama atau nama syarikat lain yang disebut di sini adalah tanda dagangan pemilik masing-masing.
  9. wilayah. The BullyingCanada tapak hanya ditawarkan di Kanada.
  10. Macam-macam. Perjanjian ini, termasuk mana-mana dan semua dokumen yang dirujuk di sini membentuk keseluruhan perjanjian antara BullyingCanada dan anda berkaitan dengan perkara di sini. BullyingCanadaKegagalan untuk mendesak atau menguatkuasakan pelaksanaan ketat mana-mana peruntukan Perjanjian ini tidak boleh ditafsirkan sebagai penepian mana-mana peruntukan atau hak. Jika mana-mana peruntukan yang terkandung dalam Perjanjian ini ditentukan sebagai tidak sah, tidak sah atau sebaliknya tidak boleh dikuatkuasakan oleh mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten, penentuan tersebut tidak akan menjejaskan peruntukan selebihnya yang terkandung di sini. Perjanjian ini akan dikawal oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang wilayah Ontario dan undang-undang persekutuan Kanada yang terpakai di dalamnya. Pihak-pihak telah menghendaki perjanjian ini dan semua dokumen yang berkaitan dengannya disediakan dalam bahasa Inggeris. (Les parties ont demandé que cette convention ainsi que tous les documents que s'y rattachent soient rédigés en anglais).

PENGGUNAAN LAMAN INI MENANDAKAN PERJANJIAN ANDA TERHADAP TERMA PENGGUNAAN.

en English
X
Langkau ke kandungan