მოხმარების პირობები

BullyingCanada, Inc. უზრუნველყოფს BullyingCanada ვებსაიტი ექვემდებარება თქვენს შესაბამისობას ქვემოთ მოცემულ პირობებთან.

გთხოვთ, წაიკითხოთ ეს წვდომამდე BULLYINGCANADA ვებსაიტი. წვდომით BULLYINGCANADA საიტი, თქვენ ეთანხმებით, რომ ვალდებულნი იქნებით ქვემოთ მოცემული პირობებით. თუ არ გსურთ იყოთ შებოჭილი ამ წესებით და პირობებით, თქვენ არ შეგიძლიათ წვდომა ან არ გამოიყენოთ BULLYINGCANADA საიტი

წვდომით BullyingCanada საიტი თქვენ ეთანხმებით, რომ შეასრულეთ ქვემოთ ჩამოთვლილი პირობები:

  1. წესები. სტუმრობისას BullyingCanada საიტზე, თქვენ არ შეგიძლიათ: განათავსოთ, გადასცეთ ან სხვაგვარად გაავრცელოთ ინფორმაცია, რომელიც წარმოადგენს ან წაახალისებს ქცევას, რომელიც წარმოადგენს სისხლის სამართლის დანაშაულს ან გამოიწვევს სამოქალაქო პასუხისმგებლობას, ან სხვაგვარად გამოიყენოთ BullyingCanada საიტი ისე, რომელიც ეწინააღმდეგება კანონს ან შეზღუდავს ან ხელს უშლის სხვა მომხმარებლის გამოყენებას ან სარგებლობას BullyingCanada საიტი ან ინტერნეტი; განათავსოს ან გადასცეს ნებისმიერი ინფორმაცია ან პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც შეიცავს ვირუსს, cancelbot-ს, ტროას ცხენი, ჭია ან სხვა მავნე ან დამღუპველი კომპონენტი; ატვირთეთ, გამოაქვეყნეთ, გამოაქვეყნეთ, გადასცეთ, გაამრავლეთ ან გაავრცელეთ რაიმე გზით, ინფორმაციის, პროგრამული უზრუნველყოფის ან სხვა მასალის მეშვეობით მიღებული BullyingCanada საიტი, რომელიც დაცულია საავტორო უფლებებით, ან სხვა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებით, ან მათთან მიმართებაში წარმოებული ნაწარმოებებით, საავტორო უფლებების მფლობელის ან უფლებების მფლობელის ნებართვის მიღების გარეშე. თუ ამ მასალის მიმწოდებლის მიერ პირდაპირ არ არის ნებადართული, მასალა მოპოვებული ან მისი მეშვეობით BullyingCanada დაუშვებელია ვებსაიტის რეპროდუცირება, შენახვა ელექტრონული მოძიების სისტემაში, ან გადაცემული რაიმე ფორმით ან ნებისმიერი საშუალებით ფიზიკური, ელექტრონული ან სხვა გზით. BullyingCanada არ აქვს პასუხისმგებლობა ნებისმიერ ინფორმაციას ან სერვისზე, რომელიც მიწოდებულია ან მის მეშვეობით BullyingCanada საიტი ან ინტერნეტი, გარდა წესებისა და პირობების გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ინფორმაციისა და სერვისების მიწოდებისას, BullyingCanada არ იძლევა გარანტიას მომხმარებელთა მიერ კონტენტთან და მის გამოყენებასთან დაკავშირებით, ან მისი სერვისების ხელმისაწვდომობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. მომხმარებლები პასუხისმგებელნი არიან უზრუნველყონ, რომ მათ მიერ გამოყენებული ნებისმიერი ინფორმაცია შეესაბამება მათ მიზნებს. ეს ინფორმაცია არ არის გათვლილი, როგორც კვალიფიციური პროფესიული რჩევის შემცვლელი. მომხმარებლებმა უნდა გააგრძელონ ინფორმაციის მოძიება სიტუაციის სპეციფიკური კვალიფიციური სპეციალისტისგან. ეს უარი პასუხისმგებლობაზე კეთდება სახელით BullyingCanada, მის ადმინისტრატორ(ებ)სა და ნებისმიერ სპონსორს, კორპორაციას, ინდივიდს, სამთავრობო უწყებას და ორგანიზაციას, რომლებიც წარმოადგენენ ინფორმაციას BullyingCanada საიტი.
  2. Მონიტორინგი. BullyingCanada არ აქვს ვალდებულება მონიტორინგი BullyingCanada საიტი. თუმცა ამაში გეთანხმებით BullyingCanada უფლება აქვს გააკონტროლოს BullyingCanada დროდადრო ვებგვერდი ელექტრონულად და გაამჟღავნოთ ნებისმიერი ინფორმაცია, როგორც ეს აუცილებელია კანონის, რეგულაციის ან სხვა სამთავრობო მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად BullyingCanada საიტის სწორად, ან საკუთარი თავის ან მისი მომხმარებლების დასაცავად. BullyingCanada არ განახორციელებს განზრახ მონიტორინგს ან გამჟღავნებას რაიმე პირადი ელექტრონული ფოსტის შეტყობინებას, თუ ამას კანონი არ მოითხოვს. BullyingCanada იტოვებს უფლებას უარი თქვას გამოქვეყნებაზე ან წაშლაზე ნებისმიერი ინფორმაციის ან მასალის მთლიანად ან ნაწილობრივ წაშლაზე, რომელიც, მისი შეხედულებისამებრ, მიუღებელია, არასასურველია ან არღვევს წინამდებარე შეთანხმებას.
  3. კონფიდენციალურობა. იხილეთ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.
  4. შემოწირულობა ინტერნეტით. შემოწირულობების გაკეთებისას BullyingCanada საიტზე, შეიძლება მოგეთხოვოთ გარკვეული ინფორმაციის მიწოდება, მათ შორის საკრედიტო ბარათი ან გადახდის სხვა მექანიზმები. თქვენ ეთანხმებით, რომ ყველა ინფორმაცია თქვენ მიერ მოწოდებული მეშვეობით BullyingCanada საიტი იქნება ზუსტი და სრული. თქვენ თანახმა ხართ გადაიხადოთ თქვენი ან თქვენი საკრედიტო ბარათის ან სხვა გადახდის მექანიზმების სხვა მომხმარებლების მიერ გაწეული ყველა გადასახადი, როდესაც ასეთი გადასახადი წარმოიქმნება.
  5. Პასუხისმგებლობის შეზღუდვა. არც ერთი BullyingCanada არც BullyingCanada აიღეთ პასუხისმგებლობა ნებისმიერი პრეტენზიის ან განცხადების სიზუსტეზე ან მართებულობაზე, რომელიც შეიცავს დოკუმენტებსა და მათთან დაკავშირებულ გრაფიკებს BullyingCanada საიტი. Უფრო, BullyingCanada არ აკეთებს წარმოდგენას დოკუმენტებში და მათთან დაკავშირებულ გრაფიკებში მოცემული ინფორმაციის შესაბამისობის შესახებ BullyingCanada საიტი ნებისმიერი მიზნით. ყველა ასეთი დოკუმენტი და მასთან დაკავშირებული გრაფიკა მოწოდებულია რაიმე სახის გარანტიის გარეშე. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა BullyingCanada იყოს პასუხისმგებელი ნებისმიერი ზიანისათვის, მათ შორის სპეციალური, ირიბი ან თანმიმდევრული ზიანისათვის, რომელიც გამოწვეულია სერვისით ხელმისაწვდომი ინფორმაციის გამოყენებასთან ან შესრულებასთან დაკავშირებით.
  6. რეკურსი. თუ უკმაყოფილო ხართ BullyingCanada საიტის ან ნებისმიერი პირობების, პირობების, წესების, პოლიტიკის, მითითებების ან პრაქტიკის BullyingCanada ოპერირებისას BullyingCanada საიტი, თქვენი ერთადერთი და ექსკლუზიური საშუალებაა შეწყვიტოთ გამოყენება BullyingCanada საიტი.
  7. ანაზღაურება. თქვენ ეთანხმებით დაცვას, ანაზღაურებას და შენარჩუნებას BullyingCanada, უვნებელია ნებისმიერი და ყველა ვალდებულებისგან, ხარჯებისა და ხარჯებისგან, მათ შორის ადვოკატის გონივრული საფასურისგან, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს მიერ წინამდებარე შეთანხმების ნებისმიერ დარღვევასთან, ან ხელშეკრულების გამოყენებასთან დაკავშირებით. BullyingCanada საიტი ან ინტერნეტი ან ნებისმიერი შეტყობინების, ინფორმაციის, პროგრამული უზრუნველყოფის ან სხვა მასალის განთავსება ან გადაცემა მასზე BullyingCanada საიტზე ან ინტერნეტში თქვენს მიერ.
  8. სასაქონლო ნიშნების შესახებ. BullyingCanada, და სხვა სახელები, ლოგოები და ხატები საიდენტიფიკაციო BullyingCanada, აქ მოხსენიებული პროდუქტები და სერვისები არის შესაბამისი კომპანიების სავაჭრო ნიშნები ან რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშნები. ყველა სხვა პროდუქტის და/ან ბრენდის ან კომპანიის სახელები, რომლებიც აქ არის ნახსენები, არის მათი შესაბამისი მფლობელების სავაჭრო ნიშნები.
  9. ტერიტორია. The BullyingCanada საიტი მხოლოდ კანადაშია შემოთავაზებული.
  10. სხვადასხვა. ეს შეთანხმება, მათ შორის ნებისმიერი და ყველა დოკუმენტი, რომელიც მითითებულია აქ, წარმოადგენს სრულ შეთანხმებას შორის BullyingCanada და თქვენ ეხება ამ საკითხს. BullyingCanadaწინამდებარე ხელშეკრულების რომელიმე დებულების მკაცრი შესრულებაზე დაჟინებით დაჟინებით ან აღსრულების შეუსრულებლობა არ განიხილება როგორც რაიმე დებულებაზე ან უფლებაზე უარის თქმა. თუ კომპეტენტური იურისდიქციის სასამართლოს მიერ წინამდებარე შეთანხმებაში მოცემული რომელიმე დებულება ბათილია, ძალადაკარგული ან სხვაგვარად არააღსასრულებელი იქნება, ასეთი გადაწყვეტილება გავლენას არ მოახდენს აქ დარჩენილ დებულებებზე. ეს შეთანხმება რეგულირდება და განიმარტება ონტარიოს პროვინციის კანონებისა და მასში მოქმედი კანადის ფედერალური კანონების შესაბამისად. მხარეებმა მოითხოვეს, რომ ეს შეთანხმება და მასთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი შედგენილიყო ინგლისურად. (Les party ont demandé que cette convention ainsi que tous les documents que s'y rattachent soient rédigés en anglais).

ამ საიტის გამოყენება ნიშნავს თქვენს შეთანხმებას გამოყენების პირობებზე.

en English
X
გამოტოვება