Условия за ползване

BullyingCanada, Inc. предоставя BullyingCanada уебсайт при условие, че спазвате условията по-долу.

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА ПРЕДИ ДОСТЪП ДО BULLYINGCANADA УЕБ САЙТ. ЧРЕЗ ДОСТЪП ДО BULLYINGCANADA САЙТ, ВИЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ ОТ УСЛОВИЯТА ПО-ДОЛУ. АКО НЕ ЖЕЛАТЕ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ ОТ ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ, НЕ МОЖЕТЕ ДА ДОСТЪПИТЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ BULLYINGCANADA САЙТ.

Чрез достъп до BullyingCanada сайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани с условията, изброени по-долу:

  1. правила. По време на посещение на BullyingCanada сайт, не можете: да публикувате, предавате или разпространявате по друг начин информация, представляваща или насърчаваща поведение, което би представлявало престъпление или пораждало гражданска отговорност, или по друг начин да използвате BullyingCanada сайт по начин, който противоречи на закона или би послужил за ограничаване или възпрепятстване на всеки друг потребител да използва или да се наслаждава на BullyingCanada Сайт или Интернет; публикувате или предавате всякаква информация или софтуер, който съдържа вирус, cancelbot, троянски кон, червей или друг вреден или разрушителен компонент; качвате, публикувате, публикувате, предавате, възпроизвеждате или разпространявате по какъвто и да е начин информация, софтуер или друг материал, получен чрез BullyingCanada сайт, който е защитен с авторско право или друго право на интелектуална собственост, или производни произведения по отношение на него, без да е получено разрешение от собственика на авторските права или притежателя на правата. Освен ако не е изрично разрешено от доставчика на такъв материал, материалът, получен от или чрез BullyingCanada уебсайтът не може да бъде възпроизвеждан, съхраняван в електронна система за извличане или предаван под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин физически, електронен или друг. BullyingCanada не носи отговорност за информация или услуги, предоставени на или чрез BullyingCanada сайта или Интернет, освен ако не е посочено в общите условия. При предоставянето на информация и услуги, BullyingCanada не дава никакви гаранции по отношение на съдържанието и приложението му от потребителите, или относно достъпността и сигурността на своите услуги. Потребителите са отговорни да гарантират, че използваната от тях информация е подходяща за техните цели. Тази информация не е предназначена като заместител на квалифициран професионален съвет. Потребителите трябва да продължат да търсят информация от квалифициран специалист, специфичен за ситуацията. Този отказ от отговорност е направен от името на BullyingCanada, неговия администратор(и) и всички спонсори, корпорации, физически лица, правителствени агенции и организации, които представят информация за BullyingCanada сайт.
  2. Мониторинг. BullyingCanada няма задължение да наблюдава BullyingCanada Сайт. Вие обаче сте съгласни с това BullyingCanada има право да наблюдава BullyingCanada Сайта по електронен път от време на време и да разкрива всякаква информация, необходима за удовлетворяване на закон, наредба или друго правителствено искане, за да управлява BullyingCanada Сайта правилно, или за да защити себе си или своите потребители. BullyingCanada няма умишлено да наблюдава или разкрива никакво лично съобщение по електронна поща, освен ако не се изисква по закон. BullyingCanada си запазва правото да откаже да публикува или да премахне всякаква информация или материали, изцяло или частично, които по свое усмотрение са неприемливи, нежелателни или в нарушение на това Споразумение.
  3. Поверителност. Вижте Политика за поверителност.
  4. Дарение през интернет. Когато правите дарения чрез BullyingCanada сайт, може да бъдете помолени да предоставите определена информация, включително кредитна карта или други механизми за плащане. Вие се съгласявате, че цялата информация, която предоставяте чрез BullyingCanada сайтът ще бъде точен и пълен. Вие се съгласявате да платите всички такси, понесени от вас или други потребители на вашата кредитна карта или други платежни механизми, когато такива такси бъдат направени.
  5. Ограничаване на отговорността. Нито едното BullyingCanada нито BullyingCanada поемете всякаква отговорност за точността или валидността на всякакви твърдения или твърдения, съдържащи се в документите и свързаните графики на BullyingCanada сайт. освен това, BullyingCanada не прави заявления относно пригодността на която и да е от информацията, съдържаща се в документите и свързаните графики на BullyingCanada сайт за всякакви цели. Всички такива документи и свързани графики се предоставят без гаранция от какъвто и да е вид. В никакъв случай не трябва BullyingCanada носи отговорност за каквито и да е щети, включително специални, косвени или последващи вреди, произтичащи от или във връзка с използването или изпълнението на информацията, налична от услугата.
  6. Регрес. Ако сте недоволни от BullyingCanada сайта или с всякакви условия, правила, политики, насоки или практики на BullyingCanada при оперирането на BullyingCanada сайта, вашето единствено и изключително средство за защита е да преустановите използването на BullyingCanada сайт.
  7. Обезщетение. Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и задържате BullyingCanada, безвреден от всякакви задължения, разходи и разноски, включително разумни адвокатски хонорари, свързани с всяко нарушение на това Споразумение от ваша страна или във връзка с използването на BullyingCanada сайта или Интернет или поставянето или предаването на каквото и да е съобщение, информация, софтуер или други материали на BullyingCanada сайт или в интернет от вас.
  8. Търговските марки. BullyingCanadaи други идентифициращи имена, лога и икони BullyingCanada, продуктите и услугите, посочени тук, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните компании. Всички други имена на продукти и/или марки или компании, споменати тук, са търговски марки на съответните им собственици.
  9. Територия. В BullyingCanada сайтът се предлага само в Канада.
  10. Разни. Това Споразумение, включително всички документи, посочени тук, представляват цялото споразумение между BullyingCanada и вие, свързани с предмета на настоящия документ. BullyingCanadaНеуспехът от страна да настоява или да налага стриктно изпълнение на която и да е разпоредба от това Споразумение не се тълкува като отказ от каквито и да било разпоредби или право. Ако някоя от разпоредбите, съдържащи се в това Споразумение, бъде определена като нищожна, невалидна или неприложима по друг начин от съд с компетентна юрисдикция, това решение няма да засегне останалите разпоредби, съдържащи се тук. Това Споразумение се урежда и тълкува в съответствие със законите на провинция Онтарио и федералните закони на Канада, приложими в него. Страните са поискали това споразумение и всички документи, свързани с него, да бъдат съставени на английски език. (Les partys ont demandé que cette convention ainsi que tous les documents que s'y rattachent soient rédigés en anglais).

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ ОЗНАЧАВА ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ.

en English
X
Напред към съдържание