Voorwaardes

BullyingCanada, Inc. verskaf die BullyingCanada webwerf onderhewig aan jou voldoening aan die bepalings en voorwaardes hieronder.

LEES ASSEBLIEF HIERDIE VOORDAT U TOEGANG TOT DIE BULLYINGCANADA WEBWERF. DEUR TOEGANG TOT DIE BULLYINGCANADA WERF, JY STEEM IN OM GEBIND TE WORD DEUR DIE BEPALINGS EN VOORWAARDES HIERONDER. INDIEN JY NIE AAN HIERDIE BEPALINGS EN VOORWAARDES GEBIND WIL WEES NIE, MAG JY NIE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DIE BULLYINGCANADA WERF.

Deur toegang tot die BullyingCanada webwerf wat jy instem om gebind te wees deur die bepalings en voorwaardes hieronder gelys:

  1. Reëls. Terwyl u die BullyingCanada werf, mag jy nie: inligting plaas, versend of andersins versprei wat gedrag uitmaak of aanmoedig wat 'n kriminele oortreding sou uitmaak of tot siviele aanspreeklikheid sou lei, of andersins die BullyingCanada webwerf op 'n wyse wat strydig is met die wet of sal dien om enige ander gebruiker te beperk of te inhibeer om die gebruik of te geniet BullyingCanada webwerf of die internet; enige inligting of sagteware wat 'n virus, cancelbot, trojaanse perd, wurm of ander skadelike of ontwrigtende komponent bevat, plaas of oordra; laai, plaas, publiseer, versend, reproduseer of versprei op enige manier inligting, sagteware of ander materiaal verkry deur BullyingCanada webwerf wat beskerm word deur kopiereg, of ander intellektuele eiendomsreg, of afgeleide werke ten opsigte daarvan, sonder om toestemming van die kopieregeienaar of regtehouer te verkry. Tensy dit uitdruklik deur die verskaffer van sodanige materiaal toegelaat word, word die materiaal verkry vanaf of deur die BullyingCanada webwerf mag nie gereproduseer, in 'n elektroniese herwinningstelsel gestoor word of in enige vorm of op enige manier fisies, elektronies of andersins versend word nie. BullyingCanada het geen aanspreeklikheid vir enige inligting of dienste wat op of deur die BullyingCanada webwerf of die internet, behalwe soos uiteengesit in die bepalings en voorwaardes. In die verskaffing van inligting en dienste, BullyingCanada maak geen waarborge met betrekking tot die inhoud en die toepassing daarvan deur gebruikers, of met betrekking tot die toeganklikheid en sekuriteit van sy dienste nie. Gebruikers is verantwoordelik om te verseker dat enige inligting wat hulle gebruik toepaslik is vir hul doeleindes. Hierdie inligting is nie bedoel as 'n plaasvervanger vir gekwalifiseerde professionele advies nie. Gebruikers moet voortgaan om inligting by 'n gekwalifiseerde professionele persoon te soek wat spesifiek vir die situasie is. Hierdie vrywaring word gemaak namens BullyingCanada, sy administrateur(s) en enige borge, korporasies, individue, regeringsagentskappe en organisasies wat inligting oor die BullyingCanada site.
  2. Monitering. BullyingCanada het geen verpligting om die te monitor nie BullyingCanada Werf. Jy stem egter daarmee saam BullyingCanada het die reg om die te monitor BullyingCanada Webwerf van tyd tot tyd elektronies en om enige inligting bekend te maak soos nodig om aan enige wet, regulasie of ander regeringsversoek te voldoen, om die BullyingCanada Werf behoorlik, of om homself of sy gebruikers te beskerm. BullyingCanada sal nie doelbewus enige privaat elektroniese posboodskap monitor of openbaar nie, tensy dit deur die wet vereis word. BullyingCanada behou die reg voor om te weier om enige inligting of materiaal, geheel of gedeeltelik, te plaas of te verwyder wat, na sy uitsluitlike diskresie, onaanvaarbaar, onwenslik of in stryd met hierdie Ooreenkoms is.
  3. Privaatheid. Sien Privaatheidsbeleid.
  4. Skenking oor die internet. By die maak van skenkings deur die BullyingCanada webwerf, kan jy gevra word om sekere inligting te verskaf, insluitend kredietkaart of ander betalingsmeganismes. Jy stem in dat alle inligting wat jy verskaf deur die BullyingCanada webwerf sal akkuraat en volledig wees. Jy stem in om alle koste te betaal wat deur jou of ander gebruikers van jou kredietkaart of ander betalingsmeganismes aangegaan word wanneer sulke koste aangegaan word.
  5. Beperking van aanspreeklikheid. Nie een nie BullyingCanada nie BullyingCanada neem enige verantwoordelikheid vir die akkuraatheid of geldigheid van enige eise of stellings vervat in die dokumente en verwante grafika op die BullyingCanada werf. Verder, BullyingCanada maak geen voorstellings oor die geskiktheid van enige van die inligting vervat in die dokumente en verwante grafika op die BullyingCanada webwerf vir enige doel. Alle sulke dokumente en verwante grafika word verskaf sonder enige waarborg van enige aard. In geen geval sal BullyingCanada aanspreeklik wees vir enige skade hoegenaamd, insluitend spesiale, indirekte of gevolgskade, wat voortspruit uit of in verband met die gebruik of uitvoering van inligting beskikbaar vanaf die diens.
  6. Toevlug. As jy ontevrede is met die BullyingCanada webwerf of met enige bepalings, voorwaardes, reëls, beleide, riglyne of praktyke van BullyingCanada in die bedryf van die BullyingCanada webwerf, is jou enigste en eksklusiewe middel om op te hou om die BullyingCanada site.
  7. Vrywaring. Jy stem in om te verdedig, te vrywaar en te hou BullyingCanada, skadeloos van enige en alle aanspreeklikhede, koste en uitgawes, insluitend redelike prokureursfooie, wat verband hou met enige skending van hierdie Ooreenkoms deur jou, of in verband met die gebruik van die BullyingCanada webwerf of die internet of die plasing of versending van enige boodskap, inligting, sagteware of ander materiaal op die BullyingCanada webwerf of op die internet deur jou.
  8. Handelsmerke. BullyingCanada, en ander name, logo's en ikone wat identifiseer BullyingCanada, produkte en dienste waarna hierin verwys word, is handelsmerke of geregistreerde handelsmerke van die onderskeie maatskappye. Alle ander produk- en/of handelsmerk- of maatskappyname wat hierin genoem word, is die handelsmerke van hul onderskeie eienaars.
  9. Grondgebied. Die BullyingCanada webwerf word slegs in Kanada aangebied.
  10. Diverse. Hierdie Ooreenkoms, insluitend enige en alle dokumente waarna hierin verwys word, vorm die hele ooreenkoms tussen BullyingCanada en jy met betrekking tot die onderwerp hiervan. BullyingCanadase versuim om aan te dring op of streng uitvoering van enige bepaling van hierdie Ooreenkoms af te dwing, sal nie vertolk word as 'n afstanddoening van enige bepalings of reg nie. Indien enige van die bepalings vervat in hierdie Ooreenkoms as nietig, ongeldig of andersins onafdwingbaar deur 'n hof van bevoegde jurisdiksie bepaal word, sal sodanige bepaling nie die oorblywende bepalings wat hierin vervat is, beïnvloed nie. Hierdie Ooreenkoms sal beheer word deur en vertolk word in ooreenstemming met die wette van die provinsie Ontario en die federale wette van Kanada wat daarin van toepassing is. Die partye het vereis dat hierdie ooreenkoms en alle dokumente wat daarmee verband hou, in Engels opgestel word. (Les partye ont demandé que cette convention ainsi que tous les documents que s'y rattachent soient rédigés en anglais).

GEBRUIK VAN HIERDIE WEBWERF BETEKEN U OOREENKOMS TOT DIE GEBRUIKSVOORWAARDES.

en English
X
Slaan oor na inhoud